ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2013Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2013

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. bhp i ppoż

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Żłobek Miejski nr 1

Wymiar etatu: 0,04

Ilość etatów: 1

Wydział: Żłobek Miejski nr 1

Data udostępnienia: 2013-08-12

Ogłoszono dnia: 2013-08-12 przez Dyrektor Katarzyna Cichocka

Termin składania dokumentów: 2013-08-26 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2013

Id ogłoszenia: Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1

Zlecający: Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:
 
- wykształcenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997.109.704 z póżn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.11.2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004.246.2468 z późn. zm.)
- wykształcenie co najmniej średnie,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na  stanowisku,
- znajomość przepisów prawa w zakresie bhp. oraz Kodeksu pracy
- obywatel Polski lub obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe, a także nie był karany za przestępstwa umyślne.
- posiada nieposzlakowaną opinię.
Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę : ,,Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. stały nadzór nad realizacją wymogów bhp oraz tworzenie wewnętrznych procedur instrukcji regulaminów,
2. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz ryzyka zawodowego pracowników żłobka,
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Żłobka Miejskiego nr1 w zakresie bhp i p.poż. oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
4. ustalanie okoliczności wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy,
5. przygotowanie raportów na temat wypadków przy pracy,
6. sporządzanie protokołów powypadkowych,
7. analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i występowania chorób zawodowych u pracowników oraz wdrażanie środków zapobiegawczych,
8. współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp i p.poż oraz nadzór nad realizacją wydawanych przez nie zaleceń i postanowień,
9. prowadzenie zadań z zakresu specjalistycznego nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

umowa o pracę

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

0

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- CV
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. ,Nr 101, poz. 926 z  późn.  zm.),
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za przestępstwa popełnione nieumyślnie, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii,
- aktualne zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-08-26 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać ( w zamkniętych kopertach z dopiskiem,, nabór na stanowisko specjalisty ds. bhp i ochrony p.poż”, adres i telefon składającego ofertę)
c. Miejsce:
gabinet dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 , ul. Wandy 29,        65-095 Zielona Góra.

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
« powrót do poprzedniej strony